ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม

05 พฤษภาคม 2564

ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสงคม ระหว่างวันที่ 15 - 26 มีนาคม 2564 นั้น

บัดนี้ สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ประกอบด้วย 

- กลุ่มทั่วไป (ส่วนกลาง) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสงคม และตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสังคม 

- กลุ่มวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม

-กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร

รายละเอียดประกาศ และรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์ ตามไฟล์แนบ